Lejárt – Pályázati kiírás

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Bérbeadó) az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított, 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg üresen álló üzlethelyiségének bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

Bérbe adandó helységek:
A pályázható helyiségek listáját és azok paramétereit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A hasznosítás célja és a helységben végezhető tevékenység megjelölése:
A hasznosítás célját és a helységben végezhető tevékenységeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
A helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet végezni, melyek beszerzése a Bérlő feladata.

Magán személyek csak raktározási célú tevékenységet folytathatnak a bérbe adandó helységekben.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel szemben követelése nincs.

Bérbeadás időtartama:
A helyiségeket határozott maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

A versenypályázat résztvevői:
bármely természetes, vagy jogi személy.

Bérleti jog megváltási díj:
nincs

Bérleti díj:
A bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül. A díjemelés mértékéről és tényéről a Bérbeadó levélben, tájékoztatja a Bérlőt.

Indokolt esetben az állagmegóvó felújítások és értéknövelő beruházások összege a bérleti díjba beszámításra kerülhet.

Óvadék:
A pályázatot elnyerő pályázó a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadék fizetésére kötelezett.

A Bérlő kötelezettségei:
A közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval.
A Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása, a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik.
A helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el a Bérlő kérelmére, a tulajdonos írásos, előzetes hozzájárulása mellett.
A szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

Versenytárgyalási biztosíték mértéke:
A versenytárgyalási biztosíték mértéke, a Rendelet 12. § (3) bekezdése szerint helyiség forgalmi értékének maximum 5 %-a. A versenytárgyalási biztosíték pontos összegét az 1. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti bontásban.

A Rendelet 14. § f) pontja szerint a versenytárgyalási biztosíték összege a pályázat nyertese által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül, a többi ajánlattevő által befizetett biztosíték kamatmentesen, az eredményhirdetést követően 15 napon belül visszajár.

A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pénztárában /hétfőn 700 – 1300 , szerdán 1300 – 1700 , pénteken 700 – 1100 között/, vagy átutalni a 11784009-20200484 számú számlára, vagy csekken feladni. A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell!

Pályázati dokumentáció átvétele:
A pályázati kiírás és pályázati lap átvehető a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2015. május 4-től, illetve a www.varosgazda.eu internetes oldalról letölthető.

A pályázat benyújtási határideje:
2015. május 18. /hétfő/ 16 óra, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata.

Pályázat benyújtása:
Pályázat csak a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be. A bérbevételi ajánlatot zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „Helységpályázat”
Ettől eltérő borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nem vesz át. Az ajánlatot tartalmazó borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot átvételi elismervényen kell a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársának az átadóval közölni.
A pályázathoz csatolni szükséges a versenytárgyalási biztosíték megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

Jogi személy pályázó esetén a pályázathoz csatolni kell:
– a Cégbíróságon még be nem jegyzett jogi személy esetén ügyvéd által készített és ellenjegyzett társasági szerződést vagy közjegyző által hitelesített másolatot az eredeti társasági szerződésről, valamint a társasági szerződésnek a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott példányát;
– a Cégbíróságon bejegyzett társaság esetében az ügyvéd által készített és ellenjegyzett társasági szerződést vagy közjegyző által hitelesített másolatot az eredeti társasági szerződésről, valamint a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyző végzés hiteles kiadványát.
– közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói kártya másolatát kell a pályázathoz csatolni.

A versenypályázat elbírálásának ideje és helye:
2015. május 19. /kedd/ 14 óra Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Bp. Katona József u. 62 – 64.) tárgyalója.

A pályázat elbírálása:
A nyertes pályázó sorszáma a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján 5 napra kifüggesztésre kerül. A nyertes pályázót az elbírálásról írásban értesítjük.

A benyújtott érvényes ajánlat alapján azzal kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertese a szerződést nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb ajánlatot tevő részére kell a helyiséget bérbe adni.

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot.

A helyiség megtekinthető:
előzetes időpont egyeztetés alapján.

További információ:
A helyiségről további felvilágosítással kapcsolatban a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél Horváthné Mislai Ildikó, helyiséggazdálkodó (telefon: 278-58-48) áll rendelkezésre.

Budapest 2015. április.

Borbély Lénárd
polgármester

 

Ügyintézőink

Kérésével kérdésével forduljon hozzánk bátran!

Hívja ügyintézőnket!

 

Vagy írjon az ügyfélszolgálatunknak és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!