Az Office Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések

 1. Az Office Hirdetőkre vonatkozó speciális rendelkezések
  1. Referens, adminisztrátor, kapcsolattartó
   1. Az Office Hirdető jogosult a saját kezelőfelületén referenseket regisztrálni. A referensek az Office Hirdető kapcsolattartójaként jelennek meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára.
   2. A referensek kötelesek az Office Hirdető logóját használni.
   3. A referens jogosult a saját adataival – amennyiben az adminisztrátor ezt előzetesen engedélyezte – és az általa kezelt Ingatlanhirdetésekkel és kreditekkel kapcsolatosan a Szolgáltatótól tájékoztatást és módosítást kérni.
   4. A referens nem jogosult az Office Hirdető olyan adatait vagy Szolgáltatásainak módosítását kérni, amelyekhez a Felületen nem fér hozzá, továbbá nem kérhet díjbekérő vagy számla módosítást, az előfizetés tartalmának módosítását, iroda adatok módosítását.
   5. Az Office Hirdető köteles a saját kezelőfelületén egy adminisztrátort regisztrálni. Az adminisztrátor jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatást rendelni, krediteket kezelni.
   6. Az Office Hirdető köteles a Regisztráció során kapcsolattartót regisztrálni. A kapcsolattartó jogosult az Office Hirdető nevében eljárva az Office Hirdető Regisztrációjával, Szerződésével összefüggésben Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat tenni és módosításokat eszközölni. A Szolgáltató – amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik – a Regisztrációval és a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatokat és Jognyilatkozatokat a kapcsolattartóval közli. A referenseket is érintő egyéb közléseket, tájékoztatásokat és értesítéseket a Szolgáltató a referensek részére is megküldheti
   7. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag természetes személy lehet.
   8. Referens, adminisztrátor és kapcsolattartó kizárólag az adott személy személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnévvel regisztrálható. A referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét nagybetűvel kezdve, kisbetűkkel folytatva kell megadni. Az ettől eltérő írásmód nem megengedett.
   9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje azon természetes személyek referensként, adminisztrátorként vagy kapcsolattartóként történő regisztrációját – az érintett Office Hirdető egyidejű tájékoztatása mellett, megjelölve a megtagadás vagy a törlés indokát is – akikkel korábban bármely egyéb jogviszonya alapján peres vagy nem peres, vitás vagy egyéb okból rendezetlen jogviszonya áll vagy állt fenn, vagy akivel kapcsolatban korábbi jogviszony alapján, szerződésszegés miatt jogkövetkezmények alkalmazására került sor.
   10. Az Office Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a referensek, az adminisztrátorok és a kapcsolattartók megismerjék az ÁSZF-et, valamint megismerjék és elfogadják az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.
   11. A jelen pont szerinti esetekben a referens, az adminisztrátor és a kapcsolattartó kizárólag a Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást vagy teljesíti a referensek, az adminisztrátor és a kapcsolattartó jelen pont szerinti kérelmeit, amennyiben azok a referens, az adminisztrátor vagy a kapcsolattartó Felületeken regisztrált elérhetőségeiről (e-mail és telefonszám) érkezik be Szolgáltató rendszerébe.
   12. A nem természetes személy Office Hirdető mindenkori vezető tisztségviselője vagy cégvezetője automatikusan kapcsolattartónak minősül, azzal, hogy a vezető tisztségviselői és cégvezetői – így kapcsolattartói – minőség ellenőrzését a Szolgáltató az ilyen személyek részéről történő minden megkeresés esetében – a hatályos cégkivonat lekérdezése és vizsgálata mellett – elvégzi.
  2. Kreditrendszer
    1. A Szolgáltató az Office Hirdetőnek a Szerződés keretében megrendelt Szolgáltatási csomagnak megfelelő mennyiségű kreditet ír jóvá.
    2. Az Office Hirdető a megrendelt Szolgáltatási Csomaghoz járó krediteken felül további kreditek vásárlására jogosult. Ilyen kreditvásárlás esetén a Szolgáltató bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosít.
    3. Az Office Hirdető a rendelkezésére álló kreditek terhére a Felületeken meghatározott Szolgáltatásokat rendelheti meg. Az egyes Szolgáltatások kredit árát a Szolgáltató szabadon és időbeli korlátozás nélkül határozza meg.

   Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 13 hónapon belül nem használja fel, a kreditek elvesznek, azokat az Office Hirdető később már nem jogosult felhasználni

   1. Amennyiben az Office Hirdető a rendelkezésére álló krediteket a legutolsó kreditjóváírástól, illetve -vásárlástól számított 1 (egy) éven belül nem használja fel, a kreditek elvesznek, azokat az Office Hirdető később már nem jogosult felhasználni.
   2. Amennyiben a Szerződés bármilyen oknál fogva megszűnik, a megszűnés időpontjában meglévő kreditek elvesznek, azok ismételt Szerződéskötést követően sem használhatók fel.
   3. A Szolgáltató az elveszett vagy fel nem használt kreditek ellenértékét nem téríti meg.
  3. Felek jogai és kötelezettségei
   1. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát.
   2. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy Ingatlanhirdetést csak manuálisan, vagy – amennyiben arra jogosult – Automata Betöltés útján tölthet fel. Minden ezektől eltérő esetben a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 10. fejezetében rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni.
   3. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt és kifizetett Szolgáltatás esetén kizárólag telefonon és az általa választott havi vagy negyedéves fizetési időszak számlán feltüntetett kezdőnapját megelőző második munkanapig jelezheti elállási vagy módosítási szándékát.
   4. Az Office Hirdető naptári évenként egy alkalommal jogosult meglévő Szolgáltatási csomagjának legfeljebb 3 naptári nappal történő díjmentes meghosszabbítását kezdeményezni.
   5. Az Office Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Magánhirdetők Ingatlanhirdetéseire keres rá, a „Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek!” felirattal ellátott Ingatlanhirdetések nem jelennek meg a találati listában.
   6. Az Office Hirdető köteles a Felületeken rendszeresített bejelentőlapon a Szolgáltató irányába haladéktalanul bejelenteni az Office Hirdető nevének vagy székhelyének megváltozását, a személyében bekövetkező cégjogi jogutódlást, valamint a Szerződés átruházására irányuló szándékát. A Szolgáltató a bejelentést követő 3 munkanapon belül jegyzi be a név- vagy székhelyváltozást és a cégjogi jogutódlás eredményeként bekövetkezett változásokat, valamint bírálja el, hogy hozzájárul-e a Szerződés átruházásához. A Szolgáltató nem járul hozzá a Szerződés átruházáshoz, amennyiben azt az Office Hirdető az általa utoljára igénybe vett Szolgáltatás időtartamának lejártát követő és a Szerződés 17.2.3.3. pont szerinti megszűnése közötti időszakban kezdeményezi.
  4. A Szolgáltatási Díj
   1. A Szolgáltató bármely díjköteles Szolgáltatás megrendelése esetén díjbekérőt, majd annak kiegyenlítését követően Elektronikus Számlát küld az Office Hirdető részére az általa megadott e-mail címre.
   2. A Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha a közleményben a díjbekérő sorszáma pontosan feltüntetésre kerül és Szolgáltatási Díjat a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.
   3. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatási Díj fentiek szerinti megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a díjbekérőben meghatározott határidőben és a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetésével fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel.
   4. A Szolgáltatási Díj megfizetésére banki átutalás, a Szolgáltató által megadott bankfiókban történő befizetés vagy a Szolgáltató irodájában személyesen, készpénzfizetés útján van lehetőség.
   5. Több díjbekérő egy átutalás vagy bankfiókban történő egy befizetés keretében (azaz egy tranzakcióval) nem teljesíthető.
   6. Amennyiben az Office Hirdető banki átutalása vagy bankfiókba történő befizetése több díjbekérőre vonatkozik, vagy a közlemény rovatban nem kizárólag a díjbekérő sorszáma kerül feltüntetésre, vagy a Szolgáltató bármilyen más okból az átutalást vagy a befizetést nem tudja azonosítani és ezért a Szolgáltatások aktiválása meghiúsul, a Szolgáltató az összeget visszautalja az Office Hirdető részére. Bankfióki befizetés, illetve a visszautalás meghiúsulása esetén az Office Hirdető köteles a Szolgáltatónak a visszafizetéshez szükséges adatokat megadni.
   7. A Szolgáltató bizonyos Szolgáltatások esetében lehetőséget biztosít a Szolgáltatási Díjnak bankkártyás fizetés útján történő teljesítésére is. Az Office Hirdető a Szolgáltatási Díj megfizetéséről e-mailben kap visszajelzést. A Szolgáltató a Szolgáltatásról kiállított számlát külön e-mailben küldi meg az Office Hirdető részére. A Szolgáltatási Díj jelen pont szerint történő megfizetése esetén a Szolgáltatási Díj akkor minősül megfizetettnek, ha azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul, pontos összegben jóváírták.

Összehasonlítás