Meghatározások

Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.

Adatbázis
 jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist.

Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát.

ÁFA jelenti a Magyarországon mindenkor hatályos általános forgalmi adót.

Állami Társaság jelenti azt a Felhasználót, amelyben a Magyar Állam – a részesedés mértékétől függetlenül – közvetlenül vagy közvetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Automata Betöltés jelenti a Szolgáltató által fejlesztett azon számítástechnikai megoldást, amelynek segítségével az arra jogosult Office Hirdető automatizált eljárás keretében tud Ingatlanhirdetéseket kezelni (feladni, módosítani, törölni) a saját Regisztrációjához kapcsolódóan.

Ekertv. jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát.

Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen.

Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.

Felületek jelenti a Weboldalakat és a Mobilalkalmazásokat együttesen.

Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.

Hirdetés Ingatlanhirdetés.

Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést.

Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre.

Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot.

Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

Magánfelhasználó jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadára vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.

Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.

Mobilalkalmazások jelenti a Szolgáltató által fejlesztett, a Google Play, valamint az App Store online áruházakban közzétett és onnan letölthető, Android és IOS operációs rendszereken használható szoftvereket (alkalmazásokat), amelyeken keresztül a Szolgáltatások, vagy azok egy része elérhető és igénybe vehető.

Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést.

Office Hirdető (Közvetítő)

i, nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy
ii, egyszerre háromnál több, saját tulajdonában álló Ingatlant vagy az Ingatlanon fennálló tulajdoni hányadát hirdet a Felületeken.

Önkormányzatjelenti azt a Felhasználót, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint helyi önkormányzatnak minősül.

Önkormányzati Társaságjelenti azt a Felhasználót, amelyben Önkormányzat – a részesedés mértékétől függetlenül – közvetlenül vagy közvetetten tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Pénzügyi Intézményjelenti azt a Felhasználót, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerint pénzügyi intézménynek minősül.

Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Regisztráció jelenti a Felhasználó által a Felületeken létrehozott felhasználói fiókot.

Szellemi Alkotás jelenti azokat a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel.

Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.

Szolgáltató jelenti az ingatlan.com Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.

Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.

Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt.

Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: ingatlan.com, immobiliareungheria.net, immobilieninungarn.com, immobilienungarn.net, inmuebleshungria.com, inmuebleshungria.net, realestatehungary.co.uk, realestatehungary.hu, rightmovehungary.com, selogerhongrie.com, selogerhongrie.net, lakopark.ingatlan.com.

 1. A Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Lenadel Team Kft
Szolgáltató székhelye: 1085 Budapest, József Körút 69. fsz 1.
Szolgáltató telefonszáma: + 36 706082613
Szolgáltató e-mail címe: info@csepelingatlan.hu
Ügyfélszolgálat email címe:  info@csepelingatlan.hu
Telefonos elérhetőség magánszemélyek részére: + 36 706082613
Telefonos elérhetőség Office Hirdetőknek: + 36 706082613
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Munkanapokon 10-től 14 óráig
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma:
Szolgáltató adószáma: 29045952-2-42
Tárhelyszolgáltatás biztosítója: Tarhely.eu
 1. Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése
  1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
  2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
  3. Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.
  4. Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
  5. Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató 2019. február 10. napjáig hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak.
  6. A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.
  7. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban, amelyek a következő linken tekinthetők meg: www.csepelingatlan.hu/ÁSZF
  8. Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni.
  9. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
  10. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
  11. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.
 2. A Szerződés létrejötte
  1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi szerződés elektronikus úton történő megkötésével, illetve egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
  2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza.
  3. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 3. A Szerződés tárgya
  1. A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.
  2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.
 4. A Szolgáltatási Díj
  1. A mindenkori Szolgáltatási Díjakat az ÁSZF 1. számú melléklete link formájában tartalmazza.
  2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
  3. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.
  4. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 3.4 vagy 13.2 pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
  5. A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat az ÁSZF 4. sz. mellékletében található nyilatkozatminták szerint gyakorolhatják. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a Korm. rendelet szerinti elállási vagy felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének, felmondás esetén a Szolgáltatási Díj időarányos részének visszatérítésére.
  6. A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjról számlát állít ki. A számla kiállítását követően a számlázási adatokban változtatás kizárólag elírás esetén kérhető.
 5. A Felek együttműködése
  1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.
  2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
  3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
  4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.
 6. Felek nyilatkozatai
  1. A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy
   1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató jogosult meghatározni.
   2. a kreditrendszerről szóló tájékoztatót és a Hirdetések rangsorolásának elveit a jelen ÁSZF 7. számú melléklete tartalmazza.
   3. a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.
   4. a Szolgáltató a Corporate Hirdetésekre és az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan úgynevezett automatikus előmoderálást végez az ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében az általa üzemeltetett algoritmus útján.
   5. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során az automata algoritmus kiszűri, a Felhasználó hirdetése mindaddig nem jelenik meg a Felületeken, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a hirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
   6. a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
   7. a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
   8. a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni.
   9. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
   10. a Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Felületeken küldött azon üzeneteket, amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit sérti vagy azzal ellentétes.
   11. a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
   12. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje.
   13. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
   14. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
   15. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
   16. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.
   17. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
   18. amennyiben Automata Betöltés útján tölt fel Hirdetést a Hirdetések Szolgáltató Felületén felvitt módosítása(i) a következő betöltéssel felülírásra kerül(nek) abban az esetben, ha azt a Felhasználó a saját rendszerében nem módosította.
   19. az Automata Betöltés használatával történő hibás adatok (amelyek a gépi validáción nem akadnak fenn) megjelenéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
   20. a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat.
   21. amennyiben a Szolgáltató erre irányuló felszólításában rögzített határidőben sem tesz eleget a 8.2.13. pontban foglalt kötelezettségének vagy a Szolgáltató valószínűsíti, hogy a 8.2.13 pont szerinti eset állhat fenn, a Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetését a „Figyelem valószínűleg faktoring ügylettel érintett hirdetés” felirattal ellátni.
   22. az az időtartam, amelyre a Corporate Hirdetését vagy az Ingatlanhirdetését „inaktív” státuszba teszi, a – határozott idejű – Szolgáltatás időtartamába beszámít.
   23. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
   24. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
   25. a Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználó Ingatlanhirdetése nem felel meg jogszabályi, vagy ÁSZF-ben meghatározott követelményeknek (pl. új építésű Ingatlan vagy zöld otthon kritériumainak).
   26. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
   27. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
   28. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.
   29. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
   30. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 8.4. pontban rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
   31. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele 8.4. pontban vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
   32. egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel
  2. A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy
   1. tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik.
   2. a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.
   3. a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé.
   4. az Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg. Ha az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó alapterületként csak a 190 cm belmagasságot meghaladó, falakkal határolt, huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, fűthető helyiségek területét tüntetheti fel.
   5. amennyiben a Szolgáltató a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés esetén külön mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, ezeket a Felhasználó nem számítja bele az alapterületbe.
   6. telekterületként azt a területet és akkora méretben adja meg, amelynek tulajdon- vagy használati joga a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgyát képezi.
   7. amennyiben a Corporate Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgya Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad, ennek tényét a megjegyzés mezőben feltünteti.
   8. az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel.
   9. félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott követelményeknek megfelelő helyiségeket tünteti fel.
   10. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy félszobaként.
   11. új építésű Ingatlanként kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt.
   12. zöld otthon kiegészítőt kizárólag az új építésű kiegészítő megrendelése esetén vehet igénybe, akkor, ha hirdetett Ingatlan megfelel a Zöld Otthon Program (https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-zop-termektajekoztato-20210916.pdf) jogszabályi feltételeinek.
   13. bérbeadásra vonatkozó Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés esetén a bérleti díjat havi díjban adja meg.
   14. amennyiben a Corporate Hirdetése vagy az Ingatlanhirdetése valamilyen faktor ügyletet von maga után, erről megfelelő tájékoztatást ad a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó megjegyzés rovatban.
   15. a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, és amelynek a felbontása legalább 800 x 600 pixel.
   16. a Hirdetés adatainál kizárólag belföldi telefonszámot ad meg.
   17. a Corporate Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárát vagy bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a hirdetés alapadatai között, mind a Felületen található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár vagy a bérleti díj ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni. Amennyiben a hirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a Felületen található megjegyzés rovatban szereplő vételár vagy bérleti díj nem azonos, a Szolgáltató jogosult módosítani a hirdetési alapadatokat a megjegyzés rovatban feltüntetett vételár vagy bérleti díj alapján.
   18. a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el.
   19. teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval.
   20. nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást végez vagy reklámoz, vagy egyéb erre vezető magatartást tanúsít.
  3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy
   1. a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakkal.
   2. az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Felületen történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik.
   3. az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba.
   4. az általa a Felületen közzé- és elérhetővé tett fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait.
    megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
   5. megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
   6. – amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
   7. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást.
  4. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése tekintetében évi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít.
 7. Tiltott magatartások
  1. A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 7., 8. és 9. fejezetébe – ütközik.
  2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 10. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
  3. A Szolgáltatással összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely
   1. több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre.
   2. homályos, pixeles vagy a láthatóságot zavaró minőségű.
   3. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol.
   4. nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol – ide nem értve a Display Hirdetést.
   5. a Felhasználó által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz.
   6. kerettel van ellátva.
   7. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz.
   8. negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.
   9. figyelemfelkeltés céljából manipulált.
   10. kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol.
   11. esztétikailag kifogásolható.
  4. Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult)
   1. Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő.
   2. egy Coporate Hirdetésben vagy Ingatlanhirdetésen belül több Ingatlant hirdetni. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az Ingatlan lakóingatlannak minősül és a Felhasználó az ahhoz szorosan kapcsolódó, de önálló Ingatlannak minősülő garázst, tárolót vagy telket is hirdetni kívánja.
   3. a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó megjegyzés rovatban a hirdetés létrehozása során megadott alapadatoktól eltérő adatokat, információkat – ideértve a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím, URL link stb.) is – közölni.
   4. a Corporate Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő vételárat és/vagy bérleti díjat napi egy alkalomnál többször megváltoztatni.
   5. a Corporate Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az hirdetés céljával – Ingatlan értékesítésével, hasznosításával – kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik.
   6. a Corporate Hirdetést vagy az Ingatlanhirdetést olyan a jelen ÁSZF 18.5.4. pontja szerinti felirattal ellátni, amely nem felel meg a valóságnak.
   7. az „Ingatlanoskereső – Küldjön nekem üzenetet” Szolgáltatását marketing, reklám vagy egyéb, célhoz nem köthető üzenet küldésére használni.
   8. a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni.
   9. a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni.
   10. a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása).
   11. a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése.
   12. a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára kiadni.
   13. a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást.
   14. a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus.
   15. a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó vagy egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni.
   16. a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott hirdetőtáblán vagy molinón elhelyezett logót kitakarni vagy más módon eltüntetni, olvashatatlanná vagy felismerhetetlenné tenni.
   17. Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel).
   18. a duplikált Corporate Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés közzététele. Duplikáltnak minősül a hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy valamely Magánfelhasználó, több Regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy kiadás) vagy ugyanazokat a képeket több hirdetés esetében is felhasználja.
   19. azon Magánhirdető ingatlanközvetítés céljából történő megkeresése, amely Magánhirdetőnek az Ingatlanhirdetésén nem szerepel az „Ingatlanközvetítők megkeresését is szívesen fogadom” felirat.
 8. Szerződésszegés és Moderálás
  1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.
  2. A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét.
  3. A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.
  4. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le:
   1. a Regisztráció ellenőrzése,
   2. a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
   3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
   4. IP cím ellenőrzése,
   5. a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.
  5. A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:
   1. A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben:
    1. Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóval történő szerződéskötésre a Felhasználó kezdeményezésére automatikusan kerül sor, arra a Szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően ráhatása nincs, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Felhasználó a 13.5 pont szerinti Felhasználónak minősül, a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
   2. A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:
    1. Amennyiben a 10.5.1.1. pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni.
    2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
    3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.2.1. pontban meghatározott felhívásnak az abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   3. A Felhasználó által megadott adatok igazolása:
    1. A Szolgáltató a Moderálás keretében jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelőek és ennek érdekében a Felhasználótól okiratokat és további adatokat kérni, így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan helyrajzi számát, tulajdoni lapot, hiteles cégkivonatot, ingatlanközvetítői megbízási szerződés vagy személyi azonosító okmányok másolata.
    2. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek 2 munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
    3. Amennyiben a Felhasználó a 10.5.3.1. pontban meghatározott adatkérésnek a kérelemben megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   4. A nem regisztrált Felhasználóval szemben alkalmazható intézkedések:
    1. Amennyiben Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó szerződésszegést követ el (különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató, vagy a többi Felhasználó személyiségi jogait sértő megjegyzéseket tesz vagy ilyen üzeneteket küld), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
  6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy – összhangban a 6.4 ponttal – a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
 9. Szellemi Alkotások
  1. A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom:
   1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Felületeken, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn.
   2. A Felhasználó a Felületeken közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.
   3. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató.
  2. A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:
   1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá az „ingatlan.com” elnevezés, annak ábrás megjelenítése.
   2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás alapján lehet. A Felületek használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére.
   3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
 10. Adatkezelés
  1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szerződés részét képezi.
 11. A Szerződés módosítása és megszűnése
  1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a Felületen.
  2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
  3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
  4. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
  5. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.
 12. Tájékoztatás a Fogyasztónak minősülő Felhasználók részére
  1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) előtt.
  2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.
 13. Kapcsolattartás
  1. A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani.
  2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:
   1. Elektronikus üzenet formájában a Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a segitunk@ingatlan.com e-mail címre.
   2. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.
  3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 15.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül.
  4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.
  5. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napjaa
   1. 15.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.
   2. a 15.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap.
 14. Záró rendelkezések
  1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.
  2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.
  3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.
  4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön.
  5. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
  6. A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Összehasonlítás